ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ - สกุล :
นายภิญโญ ขาวพราย
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
วัน เดือน ปีเกิด :
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 (อายุ 47 ปี 3 เดือน 20 วัน)
หมายเลขโทรศัพท์ :
056-621054 ต่อ 0 (ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่)
e-Mail :
ae_pinyo@hotmail.com
การศึกษา :
ประวัติการรับราชการ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
ชื่อ - สกุล :
นางเมตตา พลประถม
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
วัน เดือน ปีเกิด :
20 ธันวาคม พ.ศ. 2506 (อายุ 60 ปี 2 เดือน 16 วัน)
หมายเลขโทรศัพท์ :
056-621054 ต่อ 4 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
e-Mail :
metta2506@hotmail.com
การศึกษา :
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้
ประวัติการรับราชการ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
ชื่อ - สกุล :
นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
วัน เดือน ปีเกิด :
12 ตุลาคม พ.ศ. 2513 (อายุ 53 ปี 4 เดือน 24 วัน)
หมายเลขโทรศัพท์ :
056-621054 ต่อ 0 (กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล)
e-Mail :
navaporn467@gmail.com
การศึกษา :
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการรับราชการ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
ชื่อ - สกุล :
นายสมศักดิ์ ทับทิม
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
วัน เดือน ปีเกิด :
30 เมษายน พ.ศ. 2530 (อายุ 36 ปี 10 เดือน 5 วัน)
หมายเลขโทรศัพท์ :
056-621054 ต่อ 1 (กลุ่มงานบริหารวิชาการ)
e-Mail :
b_beer99@hotmail.com
การศึกษา :
ประวัติการรับราชการ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
ชื่อ - สกุล :
นายณัฐพงษ์ ตั้งประดิษฐ
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
วัน เดือน ปีเกิด :
1 มกราคม พ.ศ. 2535 (อายุ 32 ปี 2 เดือน 4 วัน)
หมายเลขโทรศัพท์ :
e-Mail :
การศึกษา :
ประวัติการรับราชการ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.239.9.151
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 4
เมื่อวานนี้ 85
เดือนนี้ 304
ปีนี้ 6,028
รวมทั้งหมด 15,913
4 มีนาคม 2567