ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ - สกุล :
นายทิว มนูญธรรม
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
วัน เดือน ปีเกิด :
26 ธันวาคม พ.ศ. 2504
หมายเลขโทรศัพท์ :
0
e-Mail :
manutham_tiw@taphanhin.ac.th
การศึกษา :
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาศิลปศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการรับราชการ :
1 ธ.ค. 2554 - 22 พ.ย. 2562 : ผู้อำนวยการ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม.41
22 พ.ย. 2562 - 28 ม.ค. 2564 : ผู้อำนวยการ โรงเรียนตะพานหิน สพม.41
28 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ โรงเรียนตะพานหิน สพม.พิจิตร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ชื่อ - สกุล :
นางเมตตา พลประถม
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
วัน เดือน ปีเกิด :
20 ธันวาคม พ.ศ. 2506
หมายเลขโทรศัพท์ :
0
e-Mail :
polphatom_metta@taphanhin.ac.th
การศึกษา :
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้
ประวัติการรับราชการ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
ชื่อ - สกุล :
นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
วัน เดือน ปีเกิด :
12 ตุลาคม พ.ศ. 2513
หมายเลขโทรศัพท์ :
0
e-Mail :
sermsiri_nawaporn@taphanhin.ac.th
การศึกษา :
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการรับราชการ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
ชื่อ - สกุล :
นายณัฐวัตร รอดน้อย
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
วัน เดือน ปีเกิด :
26 สิงหาคม พ.ศ. 2534
หมายเลขโทรศัพท์ :
087-6742508
e-Mail :
rodnoi_nat@taphanhin.ac.th
การศึกษา :
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการรับราชการ :
22 พ.ค. 2558 - 22 พ.ค. 2560 : ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
22 พ.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2563 : ครู โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
26 ต.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2564 : รองผู้อำนวยการ โรงเรียนตะพานหิน สพม.41
28 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการ โรงเรียนตะพานหิน สพม.พิจิตร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 52.205.167.104
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 8
เมื่อวานนี้ 38
เดือนนี้ 1,056
ปีนี้ 1,056
รวมทั้งหมด 1,056
30 พฤศจิกายน 2564