ข้อมูลโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตะพานหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)   : Taphanhin
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1066350382
รหัส Smis 8 หลัก : 66022001
รหัส Obec 6 หลัก : 350382
การจัดการศึกษา : เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 6
ต้นสังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มโรงเรียน : สหวิทยาเขตตะพานหิน

วิสัยทัศน์ : องค์กรคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรม 

อัตลักษณ์ : มีภูมิรู้ คู่ภูมิธรรม

เอกลักษณ์ : นำวิชาการ

พันธกิจ (Mission) : 
พันธกิจข้อ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
พันธกิจข้อ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามเป้าหมายของโรงเรียน
พันธกิจข้อ 3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจข้อ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) :
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามเป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีความรู้ มีศักยภาพทางวิชาการ ทักษะชีวิตและสมรรถนะตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษา
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นำเสนอและเผยแพร่ผลงานเพื่อสาธารณะประโยชน์
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกาย ทางใจ ทางสังคมที่ดี
5. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญในการ จัดการเรียนรู้
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ กำลังใจและจิตวิญญาณในการปฏิบัติหน้าที่
9. ครูมีองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายวิชาชีพในการพัฒนาวิชาชีพ
10. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มีการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
11. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ สนองต่อความถนัด และศักยภาพตามความต้องการ ของผู้เรียน
12. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
13. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
14. โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้
15. โรงเรียนมีการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
16. โรงเรียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย
17. ชุมชนและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนต่อการจัดการศึกษา

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 44.222.189.51
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 3
วันนี้ 32
เมื่อวานนี้ 87
เดือนนี้ 2,452
ปีนี้ 13,570
รวมทั้งหมด 23,455
28 พฤษภาคม 2567