ข้อมูลโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตะพานหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)   : Taphanhin
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1066350382
รหัส Smis 8 หลัก : 66022001
รหัส Obec 6 หลัก : 350382
การจัดการศึกษา : เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 6
ต้นสังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มโรงเรียน : สหวิทยาเขตตะพานหิน

วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรม นำสู่อาชีพ

อัตลักษณ์วินัยดี  มีภูมิรู้

เอกลักษณ์ : วิชาการเด่น

พันธกิจ (Mission) : 
พันธกิจข้อ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21
พันธกิจข้อ 2 ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นมืออาชีพ
พันธกิจข้อ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
พันธกิจข้อ 4 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา\

กลยุทธ์ (Strategy) :
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
2. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการคิด ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21
3. มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 44.212.96.86
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 23
เมื่อวานนี้ 82
เดือนนี้ 2,119
ปีนี้ 7,385
รวมทั้งหมด 7,385
29 พฤศจิกายน 2566