บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

นางหฤทัย อุดคำมี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวฌานีกร ปรารถนารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสมัคร พงษ์พุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววารินทร์ พรหมอยู่
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมาโนช วิริยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรพิมล เรี่ยมสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรวิภา สวนมะลิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอิศรา อยู่หว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสราวุธ กิ่งภาพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสิริรัตน์ บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุวรรณ พงษ์พุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิดาภา คงคาสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวทัศนีย์ นารี
ครูชำนาญการ
นายณัฐพล ระวิ
ครูชำนาญการ
นายอัชฌา ราวิน
ครูชำนาญการ
นางสาวพิจิตรา เมฆประยูร
ครูชำนาญการ
นางสาวศรัลยา วงเอี่ยม
ครู
นายบัญญพนต์ เภาอ่อน
ครู
นายจักรี เบญจรัตน์ฉัตร
ครู
นางสาวอรณิชา ดิษทับ
ครู
นายศราวุธ ตั้งใจ
ครู
นางสาวนุรารัตน์ กรีอินทอง
ครู
นางสาวขวัญฤทัย บุญเฟื่อง
ครู
นายปฏิพล จันทร์แดง
ครูผู้ช่วย
นายธนวัฒน์ กลิ่นด้วง
ครูผู้ช่วย
นายฐิติวัฒน์ ใยดี
ครูผู้ช่วย

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 44.222.189.51
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 6
วันนี้ 29
เมื่อวานนี้ 87
เดือนนี้ 2,449
ปีนี้ 13,567
รวมทั้งหมด 23,452
28 พฤษภาคม 2567