นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ชำนาญการพิเศษ

 
 

นางเมตตา   พลประถม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ


   
 

   นางนวพร  เสริมศิริกาญจนา 
     รองผู้อำนวยการโรงเรียน
       กลุ่มงานบริหารทั่วไป


                     นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข  
                  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
                     กลุ่มงานงบประมาณ
 

      นายณัฐวัตร รอดน้อย  
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
    กลุ่มงานกิจการนักเรียน