นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ชำนาญการพิเศษ

 
 นางเมตตา   พลประถม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน