นายธวัชชัย เทศขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ชำนาญการพิเศษ

 
 
นางเมตตา   พลประถม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
 
นายเพิ่มวิทย์   กฤษณาบรรพต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล