นายธวัชชัย เทศขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ชำนาญการพิเศษ

 
นายปฏิวัติ  วัดตูม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
 
นายธนกฤต สิทธิราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน


 นางสาวศิรินาฏ เจาะจง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
นายเพิ่มวิทย์   กฤษณาบรรพต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป