นางชบาไพร เทียมธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นางสาวจิรวรรณ อิศราภรณ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางวัลลาห์ สายอุบล
นางสาวรจนา ตระการศิริ
           
นางสาวสีแพร   ธรรมนาม