นายสมัคร พงษ์พุฒ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายภักดี เจริญรส
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวจิรวรรณ อิศราภรณ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ตำแหน่ง ครู
นายดรุณ เพ็ชรโต
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
นางประภาศรี เพ็ชรโต
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรา อินทรสุข
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 นางสาวรจนา ตระการศิริ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางพรพิมล เรี่ยมสุวรรณ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางชบาไพร เทียมธรรม
ตำแหน่ง ครู 
นางวัลลาห์ สายอุบล
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสวีณา วัชรสุนทรกิจ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวทิพย์สุดา อ่อนพุทธา
ตำแหน่ง ครู