นางสาวจิรวรรณ อิศราภรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู


ายสมัคร พงษ์พุฒ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรจนา ตระการศิริ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรพิมล เรี่ยมสุวรรณ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางชบาไพร เทียมธรรม
ตำแหน่ง ครู 
นางวัลลาห์ สายอุบล
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  
นางสวีณา วัชรสุนทรกิจ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ