วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนตะพานหินยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. คุณครูศรีโสภาพรรณ อุกอาจ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2. คุณครูชัยสิทธิ์ แสงเย็น วิชาเอกสังคมศึกษาฯ 3. คุณครูพรรณพัชนันท์ โชคเด่นเป็นศรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาพกิจกรรม
 วันที่ 11 มกราคม 2561 นางสาวศิรินาฏ เจาะจง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีประดับสายยงยศ ลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม
      โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 6 ระว่างวันที่ 1-17 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดอุทัยธานี ภาพกิจกรรม

  วันที่ 6-7 มกราคม 2561 โรงเรียนตะพานหินร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดค่ายดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม Astronomy TP Camp เพิ่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกับกลุ่มดาว และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภาพกิจกรรม
 วันที่ 5 มกราคม  2561 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม เพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออก และความสามารถเฉพาะตัว ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆและคณะครูที่เข้าร่วมการตัดสินประกวด และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ภาพกิจกรรม       วันที่ 5 มกราคม 2561 นายธวัชชัย เทศขำ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหินมอบเกียรติบัตร ให้กับคณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวณิชา สยุมพร ได้คัดเลือกเข้าแข่งขันต่อ ณ ระดับประเทศ จากรายการเรียงร้อยถ้อยความ กลุ่มสาระภาษาไทย ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส "Merry Christmas Day Taphanhin 2017" โดยการนำของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศตลอดจนจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง ออกซุ้ม การแสดงละคร เพื่อเสริมสร้างการกล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภาพกิจกรรม 
     โรงเรียนตะพานหิน อบรมกิจกรรมโครงการพลเมืองใส่ใจรัฐธรรมนูญไทย รัฐธรรมนูญใหม่ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริชัย ดาวอุดม ภาพกิจกรรม
  โรงเรียนตะพานหินได้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 36 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
         วันที่ 21 กรกฎาคม โรงเรียนตะพานหินได้รับเกียรติจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรี จัดโครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม 
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตะพานหินจัดโครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร โดยมี
นายธนกฤต สิทธิราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหินเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 
     วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านชิงทุน AFS จำนวน 3 คน โดยได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจำนวน 3 ประเทศ คือ บราซิล อิตาลี อาร์เจนตินา ภาพกิจกรรม 
     วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียน ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
    ธนาคารออมสินได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโดยใช้โรงเรียนตะพานหินเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล และวอลเลย์บอล เป็นต้น 17-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560         โรงเรียนตะพานหินมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสพม.41 เรื่อง การนำเสนอผลงานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชีวิต และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มอบเกียรติ ในกิจกรรม 108 IQ ภาพกิจกรรม

      วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ โดยมีนายธวัชชัยเทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาพกิจกรรม
        โรงเรียนตะพานหินจัดค่ายส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 14-15 กรกฏาคม 2560 MATH CAMP 2017 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาพกิจกรรม

วันที่ 13-14กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (ERIC) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาพกิจกรรม

      โรงเรียนตะพานหินร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์โครงการวัยรุ่นพิจิตรร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ร่วมขจัด "คนค้าคน" ภาพกิจกรรม

          ผอ.ธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน นำคณะครูโรงเรียนตะพานหิน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ภาพกิจกรรม

        นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมโครงการยุวชนพิจิตรร่วมใจเสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดพิจิตร ปี 2560 รุ่นที่ 4 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ภาพกิจกรรม

       วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา แก่วัดตะพานหิน วัดหนองพยอม วัดสันติพลาราม วัดพฤกษะวันโชติการาม และวัดเทวประสาท ภาพกิจกรรม

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม
        วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ภาพกิจกรรม    โรงเรียนตะพานหิน ได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ภาพกิจกรรม

    ค่าย STEM TP CAMP ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม

     26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบสานอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป ภาพกิจกรรม
 
    โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน วัฒน-ธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) จำนวน 16 คน ภาพกิจกรรม
    คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมการรายงานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA ณ โรงเรียนตะพานหิน วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ภาพกิจกรรม
   โรงเรียนตะพานหิน โดยนายธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบธงและเข็มให้กับสภานักเรียนชุดใหม่และมอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียนชุดเก่า ภาพกิจกรรม

    วันที่ 2 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอตะพานหิน จัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ตามโครงการสตรีจิตอาสา ณโรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ภาพกิจกรรม
    โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมชวนส่องดาวเสาร์ ใกล้โลก โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ จัดป้ายนิเทศ โมเดลจำลอง ภาพกิจกรรม
    โรงเรียนตะพานหินจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ภาพกิจกรรม