นางมาลี คามเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ