นายพรรษา   รื่นรวย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

             
                                                                                               
                           นางวิยะดา   สง่าไพบูลย์                                                                                   นางมิ่งขวัญ   ศรีสนธิ์
           รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                          รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


                                                               
                 นายชวฤทธิ์   นันทะสี                                           นางมาลี   คามเกตุ                                        นางสาวอรุโณทัย   บุญมี

                                                                 
               นางสาวสุนิสา   ป้อมแย้ม                                         นางนิตยา   ทีดี                                              นางภิรัญญา   ขาวพราย

                                                                   
               นางสาวศิริพร   คล้ายยา                               นางสาวศรีโสภาพรรณ   อุกอาจ                              นางสาวเบญจรัตน์   ขวัญคง

                                                                                                              
               นางพัชรีญา   สุวรรณคีรี                                                                                                           นางสาวภัสราภรณ์   บัวเขียว