โรงเรียนตะพานหินที่ตั้งเลขที่  221 ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66110 โทรศัพท์ 056-621054  โทรสาร 056-621851 เว็บไซต์ www.taphanhin.ac.th อีเมล์  taphanhinschool@hotmail.com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีประวัติพอสังเขป  ดังนี้ 

โรงเรียนตะพานหิน ก่อตั้งเมื่อวันที่1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีนายเดชา เดชาติวงศ์ ณอยุธยา เป็นครูใหญ่ ทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในระยะแรกฝากให้นักเรียนเรียนที่ โรงเรียนเทศบาล 1 "ตะพานหินวิทยาคาร" และย้ายเข้ามาเรียนในอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2496 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง ขนาด 5 ห้องเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 เข้าร่วมโครงการ มพช. (โครงการมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท ) รุ่นที่ 10  และเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2519

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ  จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลตะพานหิน ตำบลหนองพยอม ตำบลไทรโรงโขน  ตำบลงิ้วราย  ตำบลห้วยเกตุ ตำบลคลองคูณ และตำบลไผ่หลวง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

                 ตราประจำโรงเรียน

                           รัศมี        แสดงถึง   แสงสว่างแห่งปัญญา

ลายกนก   แสดงถึง   ความอ่อนช้อย

สีทอง       คือ         ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

สีแดง       คือ         ความเป็นผู้เสียสละ ความรักชาติ

ตัวอักษรไขว้ ต.พ. เป็นตัวอักษรเหลี่ยม ที่หมายถึงความเข้มแข็ง อดทน แต่เป็นอักษรไขว้ที่หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว

พระประจำโรงเรียน       พระพุทธภควันต์ ประจำโรงเรียน หน้าตัก 30 นิ้ว

คำขวัญของโรงเรียน      ปญฺญา  นรานํ  รตนํ

                               ปัญญา  เป็นเครื่องประดับของคนดี

สีประจำโรงเรียน กรมท่า  ชมพู

                    สีกรมท่า       คือ         ความหนักแน่น แข็งแกร่ง และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

สีชมพู         คือ          ผู้มีศีลธรรม ความรัก และความรุ่งโรจน์

ธงโรงเรียน

                            อักษรย่อ                   ต..