นางสาวณฐธร   บุญเกิด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว


นายธนาวุฒิ   ฟองจางวาง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว

                                                                                                         
                         
นายสมศักดิ์   ฤกษ์รัตนประทีป                                                                       นางเจนจิรา   แก้วตาสาม