นางสาววีรญา เมฆกระจาย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางช่อฉัฐ ทิพมาศ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร พิชญ์ภักดีอนันต์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางมานี โพธิ์ทอง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางณัฐณภาส์ ตันติเจริญ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายเกรียงไกร ลิ้มประเสริฐ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางอังคณา อยู่หว่าง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวณภัทร พูลเส็ง
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นายปริญญา พวงทอง
ตำแหน่ง ครู
นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายนันท์ชญาน์ มั่นเจริญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่ว
นางสาวพรเพ็ญ นิลพร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย