นางช่อฉัฐ ศรีทา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววีรญา เมฆกระจาย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ