นายปริญญา   พวงทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                                                                                          
                     
นางณัฐณภาส์    วงศ์ตันติเจริญ                                                                              นางสาวสายสุนีย์   สิงห์เวียง
       รอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                                                                                               
           นายเกรียงไกร   ลิ้มประเสริฐ                                                                                                              นายอนุสิทธิ์   คงรอด

                                                                  
              นายอดิเทพ   แสนสี                                        นางสุภาพร   พิชญ์ภักดีอนันต์                                    นางอังคณา   อยู่หว่าง

                                                                  
               นางช่อฉัฐ   ทิพมาศ                                        นางสาววีรญา   เมฆกระจาย                                     นางสาวมานี   โพธิ์ทอง

                                                                      
           นางสาววราพร   ศรีอินทร์                                      นางสาวณภัทร   พูลเส็ง                                     นางสาวขนิษฐา   อยู่ข้างแรม

                                             
                                                                                                นางสาวสุภิญญา   กองสวรรค์                                   นางสาวพรเพ็ญ   นิลพร                           นางสาวพรรณพัชนันท์   โชคเด่นเป็นศรี 

          
            นางสาววรัทยา   สายลังกา