นางชวนพิศ รัตนแสงศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายวิเชียร คุ้มคูณ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุรพงษ์ เผ่าวิทยานนท์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
                    นายมนัส สุวรรณคีีรี
           วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิลาวัลย์ คุ้มคูณ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรพิสุทธิ์ แสงคำธนาศิริ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรรณพนัช จวนทองรักษ์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายพร้อมพนิต เกตุทิพย์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจ
ตำแหน่ง ครู