นางชวนพิศ รัตนแสงศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ