นางนวพร   เสริมศิริกาญจนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                                                                                                                                นายกัมปนาท   คำอ่อน                                                                                           นางรุ่งนภา   บรรเจิดกิจ
                 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                              รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 
                                                                    
              
นายพร้อมพนิต   เกตุทิพย์                                       นายมนัส   สุวรรณคีรี                                        นายมานิตย์   สุวรรณคีรี   

                                                                     
               นางชวนพิศ   รัตนแสงศรี                                 นางพรพิสุทธิ์   แสงคำธนาศิริ                              นางพรรณพนัช   จวนทองรักษ์   

                                                                     
                  นางศศณัฐ   มารยาท                                      นางสาวสมฤดี   ทาแดง                                 นางสาวธันยาลักษณ์   สังขลักษณ์