นางบุณฑริกกา   บุญเกษม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

                                                                                            
                               นางสายลม   พุดทรัพย์                                                                             นางกาญจนา   สอนคง
                 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา                                                รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

                                                          
                   นายคมสันต์   พลต้น                                       นายชัยสิทธ์   แสงเย็น                                   นายภมรชัย   ทัดปอย

                                                              
                    นางสุขศรี   เจ็กมา                                           นางประเสริฐ   วงคำ                              นางสาวมนัญชยา   ปานฤทธิ์

                                                             
                 นางสุกานดา   แก้วลอย                               นางสาวอัญญรัตน์   ฉายทอง                    นางสาววราภรณ์   บัณฑิตโรจนฤทธิ์

                              
                                           
                นางสาวอรนุช   พวงทอง