นางสาวธิดารัตน์ โตเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำแหน่ง ครู
นายสงกรานต์ พลประถม
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ ฤกษ์รัตนประทีป
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัย
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรณิการ์ พนารักษ์
ตำแหน่ง ครู
นายภูวดล สังขพาลี
                     ตำแหน่ง ครู
นางสาวกฤดิ์มณี พลประถม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย