นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ