นางสาวกรรณิการ์ สุขสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกฤดิ์มณี   พลประถม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายสงกรานต์ พลประถม

นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัยนางสาวธิดารัตน์ โตเทศ


นายภูวดล สังขพาลี