นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสงกรานต์ พลประถม
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ ฤกษ์รัตนประทีป
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธิดารัตน์ โตเทศ
ตำแหน่ง ครู
นางสาวกรรณิการ์ พนารักษ์
ตำแหน่ง ครู
นายภูวดล สังขพาลี
                     ตำแหน่ง ครู
นางสาวกฤดิ์มณี พลประถม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย