นายสุรพล สมสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ