นางเรณู   ตรีศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

                                                                                                        
                              นายทวีผล   เร่งพลั้ง                                                                                             นายจรัญ   สุขสวัสดิ์

                                                                      
                   นายสุวิทย์   สว่างรักษ์                                      นายสังเกษ   เจ็กมา                                       นางสาววรรณา   ทองสุข