นายสังเกษ เจ็กมา
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายทวีผล เร่งพลั้ง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุวิทย์ สว่างรักษ์
        วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายชวลิต ถัดทะพงษ์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 
นายจรัญ สุขสวัสดิ์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาววรรณา ทองสุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย