นายอิศรา   อยู่หว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


                                                                                                    
                                
นางสาวฌานีกร   ปรารถนารักษ์                                                              นายสมัคร   พงษ์พุฒ
                        รอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                     รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                                                                      
                  นายสราวุธ   กิ่งภาพ                                          นายอัชฌา   ราวิน                                            นายจักรี   เบญจรัตนฉัตร

           
                                                                       
               นายกนกศักดิ์   เนียมสุ่ม                                         นายศราวุธ   ตั้งใจ                                             นางเบญจรี   บุญเที่ยง

         
                                                                    
                 นางบุบผา   พานิช                                        นางสาวขนิษฐา   ต่วนชะเอม                                     นางสาวสิริรัตน์   บุญมี

                                                                         
              นางจารุวรรณ   พงษ์พุฒ                                   นางสาวจิดาภา   คงคาสวัสดิ์                                       นางหฤทัย   อุดคำมี

          
                                                                   
              นางสาวพรวิภา   สวนมะลิ                                   นางสาววารินทร์   พรหมอยู่                                       นางสาวทัศนีย์   นารี        

                                                                             
              นางสาวศรัลยา   วงเอี่ยม                                     นางสาวอรณิชา   ดิษทับ                                   นางสาวเนตรนะภา   พวงไทย

                                                       
              นางพรพิมล   เรี่ยมสุวรรณ                                         นายมาโนช   วิริยะ