นางสาววารินทร์ พรหมอยู่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ